Uniunea Profesiilor Liberale din România

Uniunea Profesiilor Liberale din România, persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu funcţionare autonomă este  o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinaţată la data de 11 iunie 2001, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26 / 2000.

UPLR reprezintă “organismul umbrelă“ al tuturor asociaţiilor profesionale care au fost de acord să intre în componenţa sa şi are ca obiectiv primordial apărarea şi promovarea intereselor fundamentale ale membrilor acestora, precum şi protejarea publicului larg prin furnizarea de servicii profesionale de înaltă calitate şi expertiză.

În prezent, Uniunea Profesiilor Liberale din România este formată dintr – un număr de 16 organizaţii profesionale şi anume: Ordinul Arhitecţilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Camera Auditorilor Financiari din România, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR, Corpul Experţilor Tehnici din România – CETR, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Geodezilor din România, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, Colegiul Medicilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, Camera Consultanţilor Fiscali, Asociaţia Consultanţilor în Management din România, Asociaţia Română a Agenţiilor Imobiliare – ARAI, Colegiul Medicilor Veterinari din România.

Ea este deschisă tuturor organizaţiilor profesionale, persoane juridice care recunosc cele opt valori comune caracteristice profesiilor liberale (confidenţialitatea, participarea la dezvoltarea profesională continuă, independenţa şi imparţialitatea, onestitatea şi integritatea, supravegherea personalului de sprijin, respectarea codurilor de conduită şi de bună practică, încheierea unei asigurări de răspundere civilă profesională, conflict cu convingeri morale sau religioase) şi îndeplinsec criteriile prevăzute în Statutul său.

Uniunea Profesiilor Liberale din România reprezintă, în momentul de faţă, peste 300.000 de membrii ai organizaţiilor profesionale, care asigură locuri de muncă pentru un număr mare de salariaţi.

Totodată, membrii profesiilor liberale contribuie, într – o mare măsură, la formarea bugetului consolidat al statului şi a celor locale.

Organele de conducere ale Uniunii Profesiilor Liberale din România sunt: Adunarea Generală, Biroul Executiv şi Preşedintele. Adunarea Generală este alcătuită din toţi membrii UPLR, fiecare membru având drept la un vot.

Biroul Executiv este format din trei membri, care îndeplinesc funcţiile de Preşedinte, Prim – Vicepreşedinte şi Vicepreşedinte.

Membrii Biroului Executiv sunt aleşi pentru un mandat de 2 ani.
Funcţia de Preşedinte este deţinută de Domnul Prof. univ. dr. ION ANGHEL, care reprezintă Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR.

Preşedintele asigură reprezentarea Uniunii în raporturile cu terţii şi are un rol important în organizarea promovării solidarităţii, colaborării şi comunicării permanente între membrii acesteia.

Uniunea Profesiilor Liberale din România este membru cu drepturi depline a două organizaţii prestigioase de profesii liberale, atât pe plan mondial – Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale – UMPL (din anul 2006) cât şi pe plan european – Consiliul European al Profesiilor Liberale – CEPLIS (din anul 2007).

Priorităţile Uniunii Profesiilor Liberale din România în perioada următoare se referă la:

  • participarea activă la dialogul social din România, atât prin intermediul Consiliului Economic şi Social la care UPLR are calitatea de membru cu statut de observator cât şi prin comisiile de dialog social organizate la nivelul Ministerelor. În prezent, UPLR acţionează pentru dobândirea calităţii de membru cu drepturi depline al Consiliului Economic şi Social din România;
  • implimentarea prevederilor celor două Directive ale Uniunii Europene cu impact asupra profesiilor liberale şi anume: Directiva nr. 2005 / 36 / CE privind “ Recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale “ şi Directiva nr. 2006 / 123 / CE privind « Serviciile pe Piaţa Internă «;
  • asigurarea unei legături permanente cu autorităţile publice în scopul îmbunătăţirii cadrului juridic, care să asigure condiţii pentru desfăşurarea normală a activităţii profesiilor liberale. În acest sens, UPLR îşi propune să elaboreze şi să promoveze o lege – cadru a profesiilor liberale din România;
  • unificarea sectorului socio – economic al profesiilor libeale, care este unul distinct şi specific şi creşterea sentimentului de solidaritate al membrilor acestora, ceea ce ar permite profesiilor liberale să se exprime ca o voce comună la nivelul societăţii;
  • promovarea codurilor etice şi deontologice, care să includă, în mod obligatoriu, cele opt valori comune ale profesiilor liberale. În acest context, UPLR îşi propune să elaboreze şi să promoveze un cod de conduită la nivel naţional şi să participe la elaborarea celui la nivel european, prevăzut la art. 37 din Directiva « Servicii pe Piaţa Internă «;
  • menţinerea la un nivel înalt a competenţei profesionale a membrilor profesiilor liberale în scopul asigurării unor servicii de calitate şi expertiză, care să asigure o bună protecţie a cetăţenilor, inclusiv prin organizarea de cursuri privind formarea profesională continuă;
  • asigurarea unei prezenţe permanente şi susţinute în mass media şi promovarea în cadrul acesteia a imaginii profesiilor liberale pentru ca esenţa, scopul şi rolul lor să fie corect înţelese de către societatea civilă românească , cu accent pe faptul că în centrul preocupărilor sale este plasat cetăţeanul, principalul beneficiar al serviciilor prestate de către membrii profesiilor liberale;
  • organizarea unor evenimente de marcă cum sunt : cea de a II – a ediţie a « Zilei Profesiilor Liberale din România «, Gala Premiilor Profesiilor Liberale din România etc.